PRIVACY STATEMENT – Autoservice Matthijs van Driel

Autoservice Matthijs van Driel Autoservice Matthijs van Driel, gevestigd aan Grotenoord 37-39, 3341 LT  Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.autoservicematthijsvandriel.nl Grotenoord 37-39, 3341 LT  Hendrik-Ido-Ambacht 078-7200880

Matthijs van Driel is de Functionaris Gegevensbescherming van Autoservice Matthijs van Driel (eigenaar). Hij is te bereiken via administratie@autoservicematthijsvandriel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autoservice Matthijs van Driel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@autoservicematthijsvandriel.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autoservice Matthijs van Driel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken waar dit van toepassing is (bijvoorbeeld in geval van de klantenkaart)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren indien van toepassing;
 • Autoservice Matthijs van Driel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Autoservice Matthijs van Driel neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autoservice Matthijs van Driel) tussen zit.

Autoservice Matthijs van Driel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Carsys garagebedrijf systeem voor het inplannen, factureren, bestellen van onderdelen, beheer magazijn, voor registratie en afwikkeling waar het reparaties, onderhoud en service van ons garagebedrijf betreft gekoppelde database met persoonsgegevens en voertuiggegevens. Facturen worden bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit Carsys verzonden, met behulp van de email functie vanuit Carsys.
  De in Carsys vastgelegde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen gebruik, ten behoeve van de klant en worden nooit en te nimmer met derden buiten Autoservice Matthijs van Driel gedeeld en/of verkocht.
 • Klantenvertellen portal facultatieve enquête portal/systeem voor wat betreft klanttevredenheidonderzoeken in het kader van onze dienstverlening en ons garagebedrijf. Deelnemers aan de het klanttevredenheid onderzoek kunnen anoniem of met voor/achternaam en/of plaatsnaam deelnemen. De uitnodiging geschiedt gekoppeld aan Carsys, via het persoonlijke emailadres. Hoewel de gegevens beperkt inzichtelijk zijn voor de organisatie Klantenvertellen.nl, onderdeel van DTG, worden de verstrekte gegevens nooit en te nimmer met derden buiten Autoservice Matthijs van Driel gedeeld en/of verkocht.
 • Maks online portal voor de Spaar & Voordeelpas van Autoservice Matthijs van Driel, facultatief (loyaliteits)systeem voor de vaste klanten.
  Verstrekking van persoonsgegevens voor de persoonlijke pas geschiedt op verzoek en initiatief van de desbetreffende deelnemer aan het spaar en voordeel systeem. Hoewel de gegevens beperkt inzichtelijk zijn voor de organisatie maks.nl worden de verstrekte gegevens nooit en te nimmer met derden buiten Autoservice Matthijs van Driel gedeeld en/of verkocht.
 • Emailapplicatie Outlook vanuit Office365 wordt gebruikt voor de belangrijkste twee emailadressen, te weten info@autoservicematthijsvandriel.nl en administratie@autoservicematthijsvandriel.nl. Indien van toepassing kunnen zodoende persoonsgegevens in de mailbox voorkomen, vanuit een functioneel en informatief karakter waar het de dienstverlening van Autoservice Matthijs van Driel betreft. Deze gegevens worden nooit en te nimmer met derden buiten Autoservice Matthijs van Driel gedeeld en/of verkocht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autoservice Matthijs van Driel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

> Bewaartermijn > zo lang men klant is.  Wanneer men expliciet geen klant meer is, worden de gegevens per direct en op verzoek verwijderd, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke fiscale termijnen waar Autoservice Matthijs van Driel aan gehouden is. Wanneer deze termijn is verstreken worden de gegevens per direct verwijderd. Reden: historie en gegevens blijven beschikbaar ten behoeve van de klant, zodat er sneller en adequater service, onderhoud en reparaties kunnen worden verricht wanneer de klant dit verzoekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autoservice Matthijs van Driel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of op uw specifieke verzoek, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autoservice Matthijs van Driel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autoservice Matthijs van Driel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@autoservicematthijsvandriel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoservice Matthijs van Driel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autoservice Matthijs van Driel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@autoservicematthijsvandriel.nl.